60+ STT Về Tình Yêu Bóng Đá

GTHN - Bóng đá! Môn thể thao quá đỗi quen thuộc với chúng ta, từ nhỏ đến lớn, bóng đá được xem là một thể thao giúp trao dồi sức khỏe và rèn luyện kĩ năng. Bóng đá là môn thể thao vua, là niềm vui của mọi người khi xem đội tuyển quốc gia thi đấu. Bóng đá là nơi kết dính mọi người lại gần vời nhau, vượt qua mọi rào cản và cùng cung một niềm vui. Và ngay bên dưới đây là tổng hợp câu status bóng đá thể hiện tình yêu bóng đá của mỗi người.

60-stt-bong-da


Nếu có ai hỏi tôi, bóng đá là gì sao mọi người lại thích đến vậy? Tôi sẽ nói họ nghe rằng, bóng đá là những khí ông các ông chồng trốn vợ đi xem, là khi mọi người cùng hòa chung một niềm vui, là sự hồi hợp cho đến chết lặng và vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Bóng đá giúp con người từ kẻ xa lạ trở thành bạn, là niềm vui của một thể thao vua, nơi kết tinh những trần cầu siêu kinh điển khiến người xem phải trầm trồ… bóng đá là thế đấy các bạn, nó là niềm vui tinh thần, một thứ đam mê hay chờ đợi theo dõi những trận bóng mà họ thích. Tình yêu dành cho bóng đá là vô hạn, vượt xa mọi rào cản….

Status Hay Về Bóng Đá

1. Ability is what you’re capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it. – Lou Holtz
– Khả năng là những gì bạn có khả năng làm. Động lực xác định những gì bạn làm. Thái độ quyết định bạn làm việc đó tốt như thế nào.

2. The supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Without it, no real success is possible, no matter whether it is on a section gang, a football field, in an army, or in an office. – Dwight D. Eisenhower
– Chất lượng tối cao cho lãnh đạo là tính toàn vẹn không thể nghi ngờ. Không có nó, không có thành công thực sự nào có thể xảy ra, bất kể đó là ở một băng đảng, sân bóng đá, trong quân đội hay trong văn phòng.

3. Football is like life – it requires perseverance, self-denial, hard work, sacrifice, dedication and respect for authority. – Vince Lombardi
– Bóng đá giống như cuộc sống, nó đòi hỏi sự kiên trì, tự khước từ, chăm chỉ, hy sinh, cống hiến và tôn trọng quyền lực.

4. The game of life is a lot like football. You have to tackle your problems, block your fears, and score your points when you get the opportunity. – Lewis Grizzard
– Trò chơi của cuộc sống rất giống bóng đá. Bạn phải giải quyết vấn đề của mình, ngăn chặn nỗi sợ hãi và ghi điểm khi bạn có cơ hội.

5. Without football, my life is worth nothing. – Cristiano Ronaldo
– Không có bóng đá cuộc đời tôi không có nghĩa gì cả.

6. It is painful to watch children trying to show off for parents who are engrossed in their cell phones. Children are nostalgic for the ‘good old days’ when parents used to read to them without the cell phone by their side or watch football games or Disney movies without having the BlackBerry handy. – Sherry Turkle
– Thật đau đớn khi chứng kiến ​​những đứa trẻ cố gắng thể hiện cho cha mẹ đang mải mê với điện thoại di động. Trẻ em hoài niệm về ‘ngày xưa tốt đẹp’ khi cha mẹ thường đọc sách cho chúng mà không có điện thoại di động bên cạnh hoặc xem các trận bóng đá hoặc phim Disney mà không có BlackBerry tiện dụng.

7. Football is my sanctuary. It’s where I go to escape. It’s where I’m most happy. – Odell Beckham, Jr.
– Bóng đá là nơi tôn nghiêm của tôi. Đó là nơi tôi đi trốn. Đó là nơi tôi hạnh phúc nhất.

8. Football is a great deal like life in that it teaches that work, sacrifice, perseverance, competitive drive, selflessness and respect for authority is the price that each and every one of us must pay to achieve any goal that is worthwhile. – Vince Lombardi
– Bóng đá là một thứ tuyệt vời như cuộc sống ở chỗ nó dạy rằng công việc, sự hy sinh, sự kiên trì, động lực cạnh tranh, sự vị tha và tôn trọng quyền lực là cái giá mà mỗi người chúng ta phải trả để đạt được bất kỳ mục tiêu nào xứng đáng.

9. Don’t walk through life just playing football. Don’t walk through life just being an athlete. Athletics will fade. Character and integrity and really making an impact on someone’s life, that’s the ultimate vision, that’s the ultimate goal – bottom line. – Ray Lewis
– Đừng bước qua cuộc đời chỉ chơi bóng đá. Đừng bước qua cuộc đời chỉ là một vận động viên. Điền kinh sẽ mờ dần. Tính cách và tính chính trực và thực sự có ảnh hưởng đến cuộc sống của ai đó, đó là tầm nhìn cuối cùng, đó là mục tiêu cuối cùng – điểm mấu chốt.

10. Football is unconditional love. – Tom Brady
– Bóng đá là tình yêu vô điều kiện.

Những Câu Nói Hay Tình Yêu Bóng Đá

11. In football, you win as a group, you lose as a group; you divide the credit and the blame. – Gianluigi Buffon
– Trong bóng đá, bạn thắng như một nhóm, bạn thua như một nhóm; bạn chia tín dụng và đổ lỗi.

12. I obviously would love to have a girlfriend, but a girlfriend deserves so much of your time and energy. And she deserves to be treated like a princess because that’s how you should treat your girls. And if I can’t give them that time and that devotion because of my dedication to football, then I don’t feel like I should almost waste their time. – J. J. Watt
– Tôi rõ ràng rất thích có bạn gái, nhưng bạn gái xứng đáng với rất nhiều thời gian và sức lực của bạn. Và cô ấy xứng đáng được đối xử như một nàng công chúa bởi vì đó là cách bạn nên đối xử với các cô gái của mình. Và nếu tôi không thể cho họ thời gian và sự tận tâm đó vì sự cống hiến của tôi cho bóng đá, thì tôi không cảm thấy mình gần như lãng phí thời gian của họ.

13. Growing up in a group home, and with an undiagnosed learning disability to boot, the odds of success were not on my side. But when I joined the high school football team, I learned the value of discipline, focus, persistence, and teamwork – all skills that have proven vital to my career as a C.E.O. and social entrepreneur. – Darell Hammond
– Lớn lên trong một ngôi nhà tập thể, và với một khuyết tật học tập không được chẩn đoán để khởi động, tỷ lệ thành công không thuộc về tôi. Nhưng khi tôi gia nhập đội bóng đá ở trường trung học, tôi đã học được giá trị của kỷ luật, sự tập trung, sự kiên trì và tinh thần đồng đội – tất cả các kỹ năng đã được chứng minh là quan trọng đối với sự nghiệp của tôi với tư cách là một C.E.O. và doanh nhân xã hội.

14. Look at a football field. It looks like a big movie screen. This is theatre. Football combines the strategy of chess. It’s part ballet. It’s part battleground, part playground. We clarify, amplify and glorify the game with our footage, the narration and that music, and in the end create an inspirational piece of footage. – Steve Sabol
– Nhìn vào một sân bóng. Nó trông giống như một màn hình phim lớn. Đây là nhà hát. Bóng đá kết hợp chiến lược cờ vua. Đó là một phần múa ba lê. Đó là một phần chiến trường, một phần sân chơi. Chúng tôi làm rõ, khuếch đại và tôn vinh trò chơi với các cảnh quay của chúng tôi, lời tường thuật và âm nhạc đó, và cuối cùng tạo ra một đoạn phim đầy cảm hứng.

15. Sharks are as tough as those football fans who take their shirts off during games in Chicago in January, only more intelligent. – Dave Barry
– Cá mập cũng cứng rắn như những người hâm mộ bóng đá cởi áo trong các trận đấu ở Chicago vào tháng 1, chỉ thông minh hơn.

16. Happiness does not come from football awards. It’s terrible to correlate happiness with football. Happiness comes from a good job, being able to feed your wife and kids. I don’t dream football, I dream the American dream – two cars in a garage, be a happy father. – Barry Sanders
– Hạnh phúc không đến từ giải thưởng bóng đá. Thật kinh khủng khi tương quan hạnh phúc với bóng đá. Hạnh phúc đến từ một công việc tốt, có thể nuôi vợ con. Tôi không mơ bóng đá, tôi mơ giấc mơ Mỹ – hai chiếc xe trong gara, là một người cha hạnh phúc.

17. I also tell them that your education can take you way farther than a football, baseball, track, or basketball will – that’s just the bottom line. – Bo Jackson
– Tôi cũng nói với họ rằng giáo dục của bạn có thể đưa bạn đi xa hơn một quả bóng đá, bóng chày, đường đua hoặc bóng rổ đó chỉ là điểm mấu chốt.

18. Football is a game you cannot play without making mistakes. – Jurgen Klopp
– Bóng đá là một trò chơi bạn không thể chơi mà không mắc lỗi.

19. What a great day for football, all we need is some green grass and a ball. – Bill Shankly
– Thật là một ngày tuyệt vời cho bóng đá, tất cả những gì chúng ta cần là một ít cỏ xanh và một quả bóng.

20. I do not play football to win the Ballon d’Or. I play football to be happy, because I love it and want to play football. – Neymar
– Tôi không chơi bóng đá để giành Quả bóng Vàng. Tôi chơi bóng đá để hạnh phúc, vì tôi yêu nó và muốn chơi bóng đá.

21. Football games are on TV, and it doesn’t affect stadium attendance at all. It’s the same with movies. People who really love movies and like to go out on a Saturday night will go to the movie theater. – George Lucas
– Trò chơi bóng đá trên TV và hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tham dự sân vận động. Phim cũng vậy. Những người thực sự yêu thích phim ảnh và thích ra ngoài vào tối thứ bảy sẽ đến rạp chiếu phim.

22. To me, football is so much about mental toughness, it’s digging deep, it’s doing whatever you need to do to help a team win and that comes in a lot of shapes and forms. – Tom Brady
– Đối với tôi, bóng đá tập trung rất nhiều vào sự dẻo dai về tinh thần, nó đào sâu, nó làm bất cứ điều gì bạn cần làm để giúp đội bóng giành chiến thắng và có rất nhiều hình dạng và hình thức.

23. I never dreamed about being a millionaire – I dreamed about being a football player. – Victor Cruz
– Tôi chưa bao giờ mơ ước trở thành triệu phú – tôi mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá.

24. I ain’t got nothing to say. I just wanna play football. – Marshawn Lynch
– Tôi không có gì để nói. Tôi chỉ muốn chơi bóng đá.

25. Something I like to do a lot is just sit by water when there’s a current and just stare into the water. I don’t fish, I don’t hunt, I don’t scuba, I don’t spear, don’t boat, don’t play basketball or football – I excel at staring into space. I’m really good at that. – Iggy Pop
– Một cái gì đó tôi muốn làm rất nhiều chỉ là ngồi bên nước khi có dòng điện và nhìn chằm chằm xuống nước. Tôi không câu cá, tôi không săn bắn, tôi không lặn biển, tôi không giáo, không đi thuyền, không chơi bóng rổ hay bóng đá – Tôi nổi trội khi nhìn chằm chằm vào không gian. Tôi thực sự giỏi về điều đó.

26. Brazil eats, sleeps and drinks football. It lives football! – Pele
– Brazil ăn, ngủ và uống bóng đá. Nó sống bóng đá!

27. I take my life and put it on the football field, and I take the football field and put it in my life. – Ben Roethlisberger
– Tôi lấy mạng sống của mình và đưa nó vào sân bóng, và tôi lấy sân bóng và đưa nó vào cuộc sống của tôi.

28. I’m a country boy. I grew up kicking around the woods, riding dirt bikes, playing football, climbing rocks and all that good stuff, so that’s always been fun. – Taylor Kinney
– Tôi là một cậu bé nhà quê. Tôi lớn lên đá quanh rừng, cưỡi xe đạp bụi bặm, chơi bóng đá, leo núi và tất cả những thứ tốt, vì vậy điều đó luôn vui vẻ.

29. I was never too much into school. I liked lunchtimes and breaks, but nah, I hated sitting at a desk. I was always looking out of the window, looking at my watch, thinking about when I could play football. – Gareth Bale
– Tôi chưa bao giờ đến trường quá nhiều. Tôi thích ăn trưa và nghỉ giải lao, nhưng không, tôi ghét ngồi ở bàn làm việc. Tôi luôn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đồng hồ, nghĩ về việc khi nào tôi có thể chơi bóng đá.

30. My time off is usually spent working out and getting better at football. When I come home and spend time with my little brother, we’re out on the football field. We’re working out or playing Madden. We’re spending time with each other, but our quality time is football. – Stefon Diggs
– Thời gian nghỉ của tôi thường dành cho việc tập thể dục và trở nên tốt hơn trong bóng đá. Khi tôi về nhà và dành thời gian với em trai, chúng tôi ra sân bóng. Chúng tôi đang làm việc hoặc chơi Madden. Chúng tôi đang dành thời gian cho nhau, nhưng thời gian chất lượng của chúng tôi là bóng đá.

Những Câu Nói Ý Nghĩa Về Bóng Đá

31. People who work together will win, whether it be against complex football defenses, or the problems of modern society. – Vince Lombardi
– Những người làm việc cùng nhau sẽ giành chiến thắng, cho dù đó là chống lại các phòng thủ bóng đá phức tạp, hoặc các vấn đề của xã hội hiện đại.

32. In football, the worst things are excuses. Excuses mean you cannot grow or move forward. – Pep Guardiola
– Trong bóng đá, những điều tồi tệ nhất là lời bào chữa. Xin lỗi có nghĩa là bạn không thể phát triển hoặc tiến về phía trước.

33. Truth is tough. It will not break, like a bubble, at a touch; nay, you may kick it about all day like a football, and it will be round and full at evening. – Oliver Wendell Holmes, Sr.
– Sự thật là khó khăn. Nó sẽ không vỡ, giống như một bong bóng, tại một liên lạc; không, bạn có thể đá nó cả ngày như một quả bóng đá, và nó sẽ tròn và đầy vào buổi tối.

34. There’s no point in making predictions. It’s not worth speculating because nothing is set in stone and things change all the time in football. Today there are opportunities that no one knows if they will come round again in the future. – Cristiano Ronaldo
– Không có điểm nào trong việc đưa ra dự đoán. Điều đó không đáng để suy đoán bởi vì không có gì là khó khăn và mọi thứ luôn thay đổi trong bóng đá. Hôm nay có những cơ hội mà không ai biết liệu họ sẽ quay trở lại trong tương lai.

35. Some people think football is a matter of life and death. I assure you, it’s much more serious than that. – Bill Shankly
– Một số người nghĩ rằng bóng đá là vấn đề của sự sống và cái chết. Tôi đảm bảo với bạn, nó nghiêm trọng hơn thế nhiều.

36. My father always told me I like the ball more than I like playing soccer: since I was a young kid, I was always skilled with it, dribbling furniture around the house. That’s how I see football – fun and dynamic – and this goes beyond me; it’s a characteristic of Brazilian football. – Neymar
– Cha tôi luôn nói với tôi rằng tôi thích trái bóng hơn tôi thích chơi bóng đá: từ khi còn nhỏ, tôi luôn có kỹ năng với nó, rê bóng đồ đạc quanh nhà. Đó là cách tôi thấy bóng đá – vui vẻ và năng động – và điều này vượt xa tôi; đó là một đặc trưng của bóng đá Brazil.

37. Sure, luck means a lot in football. Not having a good quarterback is bad luck. – Don Shula
– Chắc chắn, may mắn có rất nhiều ý nghĩa trong bóng đá. Không có một vị trí tiền vệ tốt là điều xui xẻo.

38. I am not a dreamer. I am a football romantic. – Jurgen Klopp
– Tôi không phải là một người mơ mộng. Tôi là một người lãng mạn bóng đá.

39. You win football games by first getting possession and then running 3- and 5-yard plays. Not by Hail Mary passes. Common sense, elbow grease, and keeping a positive attitude. – Greg Gianforte
– Bạn giành chiến thắng trong các trận bóng đá bằng cách đầu tiên sở hữu và sau đó chạy các trận 3 và 5 sân. Không phải bởi kinh Kính Mừng đi qua. Tâm lý chung, mỡ khuỷu tay, và giữ một thái độ tích cực.

40. I had pro offers from the Detroit Lions and Green Bay Packers, who were pretty hard up for linemen in those days. If I had gone into professional football the name Jerry Ford might have been a household word today. – Gerald R. Ford
– Tôi đã có những lời đề nghị chuyên nghiệp từ Detroit Lions và Green Bay Packers, những người khá khó tính cho những người du hành trong những ngày đó. Nếu tôi đã đi vào bóng đá chuyên nghiệp, cái tên Jerry Ford có thể là một từ quen thuộc ngày hôm nay.

41. You can spend the money on new housing for poor people and the homeless, or you can spend it on a football stadium or a golf course. – Jello Biafra
– Bạn có thể chi tiền cho nhà ở mới cho người nghèo và người vô gia cư, hoặc bạn có thể chi tiêu cho sân vận động bóng đá hoặc sân golf.

42. It’s great to have atmosphere at the stadium, but football is all about the players. – Isco
– Thật tuyệt khi có bầu không khí tại sân vận động, nhưng bóng đá là tất cả về các cầu thủ.

43. A school without football is in danger of deteriorating into a medieval study hall. – Vince Lombardi
– Một ngôi trường không có bóng đá có nguy cơ xuống cấp trong một phòng nghiên cứu thời trung cổ.

44. Actually, I’m for football. But I’m for intelligent football that enhances us rather than football that steals away who we are. – Bennet Omalu
– Thật ra, tôi vì bóng đá. Nhưng tôi vì bóng đá thông minh giúp nâng cao chúng ta hơn là bóng đá đánh cắp con người chúng ta.

45. I want to see how far I can go and how good I can be, whether it’s in the classroom or on the football field. – Eric Berry
– Tôi muốn xem tôi có thể đi bao xa và có thể tốt như thế nào, dù là trong lớp học hay trên sân bóng.

46. I love sporting events and popcorn and pizza and being outside, like at a baseball or football game. I love amusement parks, going to ride roller coasters. – Carrie Underwood
– Tôi yêu các sự kiện thể thao và bỏng ngô và pizza và ở bên ngoài, như trong một trận bóng chày hoặc bóng đá. Tôi yêu công viên giải trí, sẽ đi tàu lượn siêu tốc.

47. Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always win. – Gary Lineker
– Bóng đá là một trò chơi đơn giản. Hai mươi hai người đàn ông đuổi theo một quả bóng trong 90 phút và cuối cùng, người Đức luôn giành chiến thắng.

48. If I got a football scholarship, I was going to be a football player. – Colin Kaepernick
– Nếu tôi nhận được học bổng bóng đá, tôi sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá.

49. Football is not a contact sport, it is said: it is a collision sport. Dancing is a contact sport. – Keith Jackson
– Bóng đá không phải là môn thể thao tiếp xúc, người ta nói: nó là môn thể thao va chạm. Khiêu vũ là một môn thể thao liên lạc.

50. You’re not going to see my sense of humor on the football field. That’s not a place for me to joke around. – Tom Brady
– Bạn sẽ không thấy khiếu hài hước của tôi trên sân bóng. Đó không phải là nơi để tôi đùa giỡn.

Những Câu Nói Hay Trong Bóng Đá

51. Scarily, football helmets, which do a fine job of protecting against scalp laceration and skull fracture, do little to prevent concussions and may even exacerbate them, since even as the brain is rattling around inside the skull, the head is rattling around inside the helmet. – Jeffrey Kluger
– Thật đáng sợ, mũ bảo hiểm bóng đá, hoạt động tốt trong việc bảo vệ chống lại rách da đầu và gãy xương sọ, làm rất ít để ngăn ngừa chấn động và thậm chí có thể làm trầm trọng thêm chúng, vì ngay cả khi não đang đập xung quanh bên trong hộp sọ, đầu đang đập vào bên trong mũ bảo hiểm.

52. In life, as in football, you won’t go far unless you know where the goalposts are. – Arnold H. Glasow
– Trong cuộc sống, cũng như trong bóng đá, bạn sẽ không đi xa trừ khi bạn biết các cột gôn đang ở đâu. Arnold H.

53. Football is about joy. It’s about dribbling. I favour every idea that makes the game beautiful. Every good idea has to last. – Ronaldinho
– Bóng đá là về niềm vui. Đó là về rê bóng. Tôi ủng hộ mọi ý tưởng làm cho trò chơi đẹp. Mỗi ý tưởng tốt phải kéo dài.

54. Football is a fertility festival. Eleven sperm trying to get into the egg. I feel sorry for the goalkeeper. – Bjork
– Bóng đá là một lễ hội sinh sản. Mười một tinh trùng cố gắng để vào trong trứng. Tôi cảm thấy tiếc cho thủ môn.

55. Go back through football, and you will see that the team with the best defense wins. – Vince Lombardi
– Quay trở lại thông qua bóng đá, và bạn sẽ thấy rằng đội có hàng phòng ngự tốt nhất sẽ chiến thắng.

56. So like any football or basketball coach, you always always believe you’re going to win. – Colin Powell
– Vì vậy, giống như bất kỳ huấn luyện viên bóng đá hoặc bóng rổ nào, bạn luôn tin rằng mình sẽ giành chiến thắng.

57. Manchester United breathes football. – Robin Van Persie
– Manchester United thở bóng đá.

58. I can have everything I love at the same time. I can have my family, I can have my friends, and I can have my quiet life, which I also like. I can have my football, and I can have everything together, and I don’t need to give up one to be better than what I am. – Jose Mourinho
– Tôi có thể có mọi thứ tôi yêu cùng một lúc. Tôi có thể có gia đình, tôi có thể có bạn bè và tôi có thể có cuộc sống bình lặng, điều mà tôi cũng thích. Tôi có thể có bóng đá của mình và tôi có thể có mọi thứ cùng nhau, và tôi không cần phải từ bỏ một thứ để tốt hơn những gì tôi đang có.

59. I am smarter because I stayed in school, and I am a better football player. – Dak Prescott
– Tôi thông minh hơn vì tôi ở lại trường, và tôi là một cầu thủ bóng đá tốt hơn.

60. The only thing I ever wanted to be was a professional football player. – Tom Brady
– Điều duy nhất tôi từng muốn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Với nhiều người, bóng đá như một phần của cuộc sống, là niềm đam mê mãnh liệt, họ sinh ra là để yêu thích môn thể thao vua. Họ cũng có thể vì đội bóng mình mà khóc, buồn… và luôn cổ vũ dành hết tình yêu thương cho bóng đá. Và ở trên là những câu nói hay về tình yêu bóng đá ý nghĩa sẽ khiến bạn thích hơn và tin yêu hơn vào môn thể thao vua này.

Vừa rồi là những status về bóng đá ý nghĩa mà Blog muốn chia sẻ đến các bạn, các câu status hay về bóng đá của cầu thủ nỏi tiếng, các huấn luận viên ẩn trứa nhiều triết lý của họ về môn thể thao của hành tinh. Niềm đam mê với trái bóng để họ thành công, niềm đa mê vào bóng đá để họ theo đuổi ước mơ và sở thích, và chính những câu nói hay về tình yêu bóng đá ở trên giúp bạn hòa nhịp vào không khí bóng đá sôi động và hấp dẫn nhất.

DMCA.com Protection Status
Từ Khoá

#buttons=(Chấp nhận !) #days=(20)

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu thêm
Accept !