60 danh ngôn nghề nghiệp

GTHN - Bất kể bạn đang ở đâu trong sự nghiệp của mình, rất có thể bạn đang cần một chút động lực để tiến tới bước tiếp theo trong hành trình thực hiện ước mơ của riêng mình, để đi làm công việc mà bạn thực sự yêu thích khi thức dậy, muốn thăng tiếng trên con đường đã chọn, để tìm ra bạn nên làm gì với cuộc sống của mình, hoặc vượt qua một ngày khó khăn. Vì vậy, blog đã tổng hợp các trinh dẫn nghề nghiệp truyền cảm hứng để giúp bạn thực hiện ước mơ sự nghiệp của bạn ngay bây giờ.

Cuộc đời nghề nghiệp của mỗi người đều trải qua những thăng trầm theo năm tháng. Nếu bạn thất nghiệp và đang tìm kiếm một công việc mới, hoặc không hài lòng với công việc bạn đang có và mơ ước một vị trí mới — hoặc thậm chí là một sự nghiệp hoàn toàn mới, thì dưới đây là danh ngôn hay về nghề nghiệp truyền cảm hứng thay đổi suy nghỉ con người bạn.

60-danh-ngon-nghe-nghiep
Joaquín Sorolla y Bastida (tiếng Tây Ban Nha, 1863-1923)

Danh Ngôn Nghề Nghiệp Truyền Cảm Hứng

1. Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. – Confucius
Hãy chọn một công việc bạn yêu thích và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong đời.

2. It’s not what you achieve, it’s what you overcome. That’s what defines your career. – Carlton Fisk
Đó không phải là những gì bạn đạt được, mà là những gì bạn vượt qua. Đó là điều xác định sự nghiệp của bạn.

3. Work to become, not to acquire. – Elbert Hubbard
Làm việc để trở thành, không phải để đạt được.

4. Failure doesn’t mean you are a failure it just means you haven’t succeeded yet. – Robert H. Schuller
Thất bại không có nghĩa là bạn thất bại mà chỉ có nghĩa là bạn chưa thành công.

5. I think everyone should experience defeat at least once during their career. You learn a lot from it. – Lou Holtz
Tôi nghĩ ai cũng nên trải qua thất bại ít nhất một lần trong sự nghiệp của mình. Bạn học được rất nhiều điều từ đó.

6. I want to look back on my career and be proud of the work, and be proud that I tried everything. – Jon Stewart
Tôi muốn nhìn lại sự nghiệp của mình và tự hào về công việc, và tự hào rằng tôi đã cố gắng mọi thứ.

7. Desire! That’s the one secret of every man’s career. Not education. Not being born with hidden talents. Desire. – Johnny Carson
Mong muốn! Đó là bí mật duy nhất trong sự nghiệp của mỗi người đàn ông. Không phải học hành. Không phải bẩm sinh đã có tài năng tiềm ẩn. Hãy khao khát.

8. The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any. – Alice Walker
Cách phổ biến nhất mà mọi người từ bỏ quyền lực của mình là nghĩ rằng họ không có bất kỳ quyền lực nào.

9. If you don’t feel it, flee from it. Go where you are celebrated, not merely tolerated. – Paul F. Davis
Nếu bạn không cảm thấy nó, hãy chạy trốn khỏi nó. Đi đến nơi bạn được tôn vinh, không chỉ đơn thuần là dung thứ.

10. Find out what you like doing best, and get someone to pay you for doing it. – Katharine Whitehorn
Tìm hiểu những gì bạn thích làm nhất và nhờ ai đó trả tiền cho bạn khi làm điều đó.

11. If opportunity doesn’t knock, build a door. – Milton Berle
Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy xây dựng một cánh cửa.

12. The future depends on what you do today. – Mahatma Gandhi
Tương lai phụ thuộc vào những gì bạn làm hôm nay.

13. You only live once, but if you do it right, once is enough. – Mae West
Bạn chỉ sống một lần nhưng nếu bạn làm điều đó đúng một lần là đủ.

14. Opportunities don’t happen, you create them. – Chris Grosser
Cơ hội không xảy ra, bạn tạo ra chúng.

15. The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any. – Alice Walker
Cách phổ biến nhất mà mọi người từ bỏ quyền lực của mình là nghĩ rằng họ không có bất kỳ thứ gì.

16. Risk something or forever sit with your dreams. – Herb Brooks
Hãy mạo hiểm một cái gì đó hoặc mãi mãi ngồi với ước mơ của bạn.

17. The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. – Steve Jobs
Cách duy nhất để làm được công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng giải quyết.

18. Believe you can and you’re halfway there. – Theodore Roosevelt
Hãy tin rằng bạn có thể làm được và bạn đã đi được nửa chặng đường.

19. Perfection is not attainable, but if we chase perfection we can catch excellence. – Vince Lombardi
Không thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng nếu chúng ta theo đuổi sự hoàn hảo, chúng ta có thể bắt được sự xuất sắc.

20. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. – Confucius
Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào miễn là bạn không dừng lại.

21. Do or do not. There is no try. – Yoda
Làm hoặc làm không. Không có thử.

22. The future depends on what you do today. – Mahatma Gandhi
Tương lai phụ thuộc vào những gì bạn làm ngày hôm nay.

23. Strive not to be a success, but rather to be of value. – Albert Einstein
Phấn đấu không phải để thành công, mà là để có giá trị.

24. When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. – Henry Ford
Khi mọi thứ dường như đang đi ngược lại với bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh theo chiều gió chứ không phải với nó.

25. Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs. – Farrah Gray
Hãy xây dựng ước mơ của riêng bạn, hoặc người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ.

26. If you hear a voice within you say, ‘You cannot paint,’ then by all means paint and that voice will be silenced. – Vincent Van Gogh
Nếu bạn nghe thấy một giọng nói bên trong bạn nói,” Bạn không thể vẽ “, thì bằng mọi cách hãy vẽ và giọng nói đó sẽ bị im lặng.

27. Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear. – George Addair
Mọi thứ bạn từng muốn đều ở phía bên kia của nỗi sợ hãi.

28. Nothing will work unless you do. – Maya Angelou
Không có gì sẽ làm việc trừ khi bạn làm.

29. The harder I practice, the luckier I get. – Gary Player
Càng luyện tập chăm chỉ, tôi càng may mắn.

30. Opportunities don’t happen, you create them. – Chris Grosser
Cơ hội không xảy ra, bạn tạo ra chúng.

60 Câu Danh Ngôn Về Nghề Nghiệp Truyền Cảm Hứng Cho Bản Thân
Klavdy Lebedev (người Nga, 1852–1916)

Các Câu Danh Ngôn Về Nghề Nghiệp

31. t is never too late to be what you might have been. – George Eliot
Không bao giờ là quá muộn để trở thành những gì bạn có thể đã có.

32. A career is wonderful, but you can’t curl up with it on a cold night. – Marilyn Monroe
Một sự nghiệp thật tuyệt vời, nhưng bạn không thể cuộn mình với nó trong một đêm lạnh giá.

33. What would you do if you weren’t afraid? – Sheryl Sandberg, Lean In: Women, Work, and the Will to Lead
Bạn sẽ làm gì nếu bạn không sợ hãi?

34. Persistence. Perfection. Patience. Power. Prioritize your passion. It keeps you sane. – Criss Jami, Killosophy
Sự bền bỉ. Sự hoàn hảo. Kiên nhẫn. Quyền lực. Ưu tiên cho đam mê của bạn. Nó giúp bạn tỉnh táo.

35. Even though your time on the job is temporary, if you do a good enough job, your work there will last forever. – Idowu Koyenikan, Wealth for All: Living a Life of Success at the Edge of Your Ability
Mặc dù thời gian của bạn trong công việc là tạm thời, nhưng nếu bạn hoàn thành tốt công việc, công việc của bạn ở đó sẽ tồn tại mãi mãi.

36. Only those who decline to scramble up the career ladder are interesting as human beings. Nothing is more boring than a man with a career. – Aleksandr I. Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago 1918–1956
Chỉ những người từ chối để leo lên nấc thang sự nghiệp mới thú vị như con người. Không có gì chán hơn một người đàn ông có sự nghiệp.

37. Fortune does favor the bold and you’ll never know what you’re capable of if you don’t try. – Sheryl Sandberg, Lean In: Women, Work, and the Will to Lead
Vận may luôn ưu ái những người mạnh dạn và bạn sẽ không bao giờ biết mình có khả năng gì nếu không cố gắng.

38. If you’re waiting until you feel talented enough to make it, you’ll never make it. – Criss Jami, Healology
Nếu bạn đang đợi cho đến khi bạn cảm thấy đủ tài năng để làm được nó, bạn sẽ không bao giờ làm được.

39. The crowning fortune of a man is to be born to some pursuit which finds him employment and happiness, whether it be to make baskets, or broadswords, or canals, or statues, or songs. – Ralph Waldo Emerson
Tài sản đỉnh cao của một người đàn ông là được sinh ra để theo đuổi một số mục tiêu tìm kiếm cho anh ta công ăn việc làm và hạnh phúc, cho dù đó là làm ra những chiếc giỏ, hay những từ rộng, hoặc những con kênh, hoặc những bức tượng, hoặc những bài hát.

40. Things turn out best for the people who make the best of the way things work out. – Art Linkletter
Mọi thứ trở nên tốt nhất cho những người tận dụng tốt nhất cách mọi thứ diễn ra.

41. Behold the turtle: He only makes progress when he sticks his neck out. – James Bryant Conant
Kìa con rùa: Nó chỉ tiến bộ khi nó thò cổ ra.

42. Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work. – Thomas A Edison
Hầu hết mọi người đều bỏ lỡ cơ hội vì nó mặc quần yếm và trông giống như công việc.

43. There is one quality that one must possess to win, and that is definiteness of purpose, the knowledge of what one wants, and a burning desire to possess it. – Napoleon Hill
Có một phẩm chất mà người ta phải sở hữu để giành được, và đó là sự dứt khoát về mục đích, hiểu biết về những gì người ta muốn, và khát khao cháy bỏng được sở hữu nó.

44. Happy people plan actions, they don’t plan results. – Denis Waitley
Những người hạnh phúc lập kế hoạch hành động, họ không lập kế hoạch kết quả.

45. You can’t just sit there and wait for people to give you that golden dream. You’ve got to get out there and make it happen for yourself. – Diana Ross
Bạn không thể cứ ngồi đó và đợi người ta trao cho mình giấc mơ vàng đó. Bạn phải ra khỏi đó và biến nó thành hiện thực cho chính mình.

46. What would you attempt to do if you knew you would not fail? – Dr. Robert Schuller
Bạn sẽ cố gắng làm gì nếu bạn biết mình sẽ không thất bại?

47. The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that our aim is too low and we reach it. – Michaelangelo
Mối nguy hiểm lớn nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là mục tiêu của chúng ta quá cao và chúng ta bỏ lỡ nó, mà là mục tiêu của chúng ta quá thấp và chúng ta đạt được nó.

48. Make an effort to understand who you are and then have the courage to just be yourself. – Claudia Sesterheim
Hãy nỗ lực để hiểu bạn là ai và sau đó có đủ can đảm để chỉ là chính mình.

49. No, scratch the word “career.” Careers are for people who wish to advance. I only want to survive, draw a paycheck. – Emily Giffin, Something Borrowed
Không, hãy cào từ “nghề nghiệp”. Nghề nghiệp dành cho những người mong muốn thăng tiến. Tôi chỉ muốn tồn tại, kiếm một khoản tiền lương.

50. Don’t confuse having a career with having a life. – Hillary Rodham Clinton
Đừng nhầm lẫn giữa sự nghiệp và cuộc sống.

51. Weirdism is definitely the cornerstone of many an artist’s career. – E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly,
Chủ nghĩa kỳ lạ chắc chắn là nền tảng trong sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ.

52. The home is the ultimate career. All other careers exist for one purpose, and that is to support the ultimate career. – C.S. Lewis
Tổ ấm là sự nghiệp tối thượng. Tất cả các nghề nghiệp khác đều tồn tại vì một mục đích, và đó là hỗ trợ cho sự nghiệp cuối cùng.

53. If you’re going through hell, keep going. – Winston Churchill, British Prime Minister
Nếu bạn đang trải qua địa ngục, hãy tiếp tục.

54. If you’re offered a seat on a rocket ship, don’t ask what seat! Just get on! – Sheryl Sandberg
Nếu bạn được đề nghị một chỗ ngồi trên tàu tên lửa, đừng hỏi chỗ ngồi nào! Cố lên!

55. Success is how high you bounce when you hit bottom. – George Patton
Thành công là mức độ bạn thoát ra khi chạm đáy.

56. “I want to look back on my career and be proud of the work, and be proud that I tried everything. – Jon Stewart, comedian
Tôi muốn nhìn lại sự nghiệp của mình và tự hào về công việc, và tự hào rằng tôi đã cố gắng mọi thứ.

57. One important key to success is self-confidence. An important key to self-confidence is preparation. – Arthur Ashe
Một chìa khóa quan trọng để thành công là sự tự tin. Chìa khóa quan trọng để tự tin là sự chuẩn bị.

58. Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. – Maya Angelou
Thành công là thích bản thân, thích những gì bạn làm và thích cách bạn làm điều đó.

59. The harder you work, the luckier you get. – Gary Player
Bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn càng gặp nhiều may mắn.

60. Never, never, never give up. – Winston Churchill
Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ từ bỏ.

Câu danh ngôn nghề nghiệp yêu thích của bạn là gì? Bạn có câu nói truyền cảm hứng yêu thích nào về nghề nghiệp không? Hãy chia sẻ với blog ngay bên dưới phần bình luận này nhé!

DMCA.com Protection Status
Từ Khoá

#buttons=(Chấp nhận !) #days=(20)

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu thêm
Accept !