Danh ngôn thành công, thất bại

GTHN - Bài viết hôm nay chúng tôi chia sẻ đến các bạn câu danh ngôn thành công và thất bài của những người nổi tiếng. Danh ngôn thành công và thất bại động lại cho người đọc sự thấm thía, hưng phấn và cả mất mát, buồn chán. Nhìn chung, châm ngôn thành công và thất bại sẽ giúp bạn có ý chí kiên cường, không khuất phục trước thất bại và chủ quan trước sự thành công.

Nhiều câu danh ngôn và thành công được sưu tầm từ các nhà văn, nhà thơ, người thành công và thất bại trong cuộc sống. Trong bất kỳ một điều gì đó trong cuộc sống, thất bại và thành công là hai ranh giới mong manh. Đôi khi một sự cố gắng nhỏ cũng làm con người ta vui, nhưng chỉ xãy bước nhỏ cũng làm mất đi cả một con người.

danh-ngon-thanh-cong-that-bai

Danh Ngôn Thành Công Truyền Cảm Hứng

1. Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts. – Winston S. Churchill
Thành công không phải là cuối cùng; thất bại không phải là chết người: Đó là sự can đảm để tiếp tục.

2. It is better to fail in originality than to succeed in imitation. – Herman Melville
Thà thất bại trong sự độc đáo còn hơn thành công trong việc bắt chước.

3. The road to success and the road to failure are almost exactly the same. – Colin R. Davis
Con đường thành công và con đường thất bại gần như hoàn toàn giống nhau.

4. Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. – Henry David Thoreau
Thành công thường đến với những người quá bận rộn để tìm kiếm nó.

5. Opportunities don’t happen. You create them. – Chris Grosser
Cơ hội không xảy ra. Bạn tạo ra chúng.

6. Don’t be afraid to give up the good to go for the great. – John D. Rockefeller
Đừng ngại từ bỏ điều tốt đẹp để đi đến điều vĩ đại.

7. I find that the harder I work, the more luck I seem to have. – Thomas Jefferson
Tôi thấy rằng tôi càng làm việc chăm chỉ thì dường như tôi càng gặp nhiều may mắn.

8. There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed. – Ray Goforth
Có hai kiểu người sẽ nói với bạn rằng bạn không thể tạo ra sự khác biệt trong thế giới này: những người ngại thử và những người sợ bạn sẽ thành công.

9. Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better. – Jim Rohn
Những người thành công làm những điều mà những người không thành công không sẵn lòng làm. Đừng ước nó dễ dàng hơn, hãy ước bạn tốt hơn.

10. Try not to become a man of success. Rather become a man of value. – Albert Einstein
Hãy cố gắng đừng trở thành một người đàn ông thành công. Hãy trở thành một người đàn ông có giá trị.

11. Never give in except to convictions of honor and good sense. – Winston Churchill
Không bao giờ nhượng bộ ngoại trừ những tin tưởng về danh dự và ý thức tốt.

12. Stop chasing the money and start chasing the passion. – Tony Hsieh
Hãy ngừng chạy theo đồng tiền và bắt đầu theo đuổi đam mê.

13. Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm. – Winston Churchill
Thành công là bước đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết.

14. I owe my success to having listened respectfully to the very best advice, and then going away and doing the exact opposite. – G. K. Chesterton
Tôi mang ơn thành công của mình vì đã tôn trọng lắng nghe những lời khuyên tốt nhất, và sau đó bỏ đi và làm ngược lại.

15. Would you like me to give you a formula for success? It’s quite simple, really: Double your rate of failure. You are thinking of failure as the enemy of success. But it isn’t at all. You can be discouraged by failure or you can learn from it, so go ahead and make mistakes. Make all you can. Because remember that’s where you will find success. – Thomas J. Watson
Bạn có muốn tôi cung cấp cho bạn một công thức để thành công không? Nó khá đơn giản, thực sự là: Nhân đôi tỷ lệ thất bại của bạn. Bạn đang nghĩ thất bại là kẻ thù của thành công. Nhưng không hề. Bạn có thể nản lòng bởi thất bại hoặc bạn có thể học hỏi từ nó, vì vậy hãy tiếp tục và mắc sai lầm. Hãy làm tất cả những gì có thể. Bởi vì hãy nhớ rằng đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công.

16. If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary. – Jim Rohn
Nếu bạn không sẵn sàng mạo hiểm với những điều bình thường, bạn sẽ phải giải quyết những điều bình thường.

17. The ones who are crazy enough to think they can change the world, are the ones that do. – Anonymous
Những người đủ điên rồ để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới, là những người làm được.

18. Do one thing every day that scares you. – Anonymous
Mỗi ngày hãy làm một việc khiến bạn sợ hãi.

19. All progress takes place outside the comfort zone. – Michael John Bobak
Mọi sự tiến bộ đều diễn ra bên ngoài vùng thoải mái.

20. People who succeed have momentum. The more they succeed, the more they want to succeed, and the more they find a way to succeed. Similarly, when someone is failing, the tendency is to get on a downward spiral that can even become a self-fulfilling prophecy. – Tony Robbins
Những người thành công đều có động lực. Càng thành công, họ càng muốn thành công và càng tìm ra nhiều cách để thành công. Tương tự như vậy, khi ai đó thất bại, xu hướng đi xuống là có thể trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành.

21. Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning. – Robert Kiyosaki
Đừng để nỗi sợ hãi thua cuộc lớn hơn sự phấn khích khi chiến thắng.

22. If you really look closely, most overnight successes took a long time. – Steve Jobs
Nếu bạn thực sự nhìn kỹ lại, hầu hết những thành công chỉ qua một đêm đều mất nhiều thời gian.

23. The real test is not whether you avoid this failure, because you won’t. It’s whether you let it harden or shame you into inaction, or whether you learn from it; whether you choose to persevere. – Barack Obama
Bài kiểm tra thực sự không phải là bạn có tránh được thất bại này hay không, bởi vì bạn sẽ không. Đó là việc bạn để nó khiến bạn khó khăn hay xấu hổ khi không hành động, hay bạn có rút ra được bài học từ nó hay không; bạn chọn kiên trì.

24. The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. – Franklin D. Roosevelt
Giới hạn duy nhất để chúng ta nhận ra ngày mai sẽ là những nghi ngờ của chúng ta về ngày hôm nay.

25. Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved. – Helen Keller
Tính cách không thể được phát triển một cách dễ dàng và yên tĩnh. Chỉ thông qua trải nghiệm thử thách và đau khổ, tâm hồn mới có thể được củng cố, khơi dậy tham vọng và đạt được thành công.

26. The way to get started is to quit talking and begin doing. – Walt Disney
Cách để bắt đầu là bỏ nói và bắt đầu làm.

27. The successful warrior is the average man, with laser-like focus. – Bruce Lee
Chiến binh thành công là một người đàn ông bình thường, với sự tập trung giống như tia laser.

28. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. – Colin Powell
Không có bí mật nào dẫn đến thành công. Nó là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc chăm chỉ và học hỏi từ thất bại.

29. Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don’t quit. – Conrad Hilton
Thành công dường như được kết nối với hành động. Những người thành công luôn tiến lên. Họ mắc sai lầm, nhưng họ không bỏ cuộc.

30. If you really want to do something, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse. – Jim Rohn
Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó, bạn sẽ tìm ra cách. Nếu không, bạn sẽ tìm thấy một cái cớ.

31. I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure–It is: Try to please everybody. – Herbert Bayard Swope
Tôi không thể cho bạn công thức thành công, nhưng tôi có thể cho bạn công thức thất bại – Đó là: Cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.

32. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. – Albert Schweitzer
Thành công không phải là chìa khóa của hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa của thành công. Nếu bạn yêu thích những gì bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

33. Success isn’t just about what you accomplish in your life; it’s about what you inspire others to do. – Unknown
Thành công không chỉ là về những gì bạn đạt được trong cuộc sống của mình; mà là về những gì bạn truyền cảm hứng cho người khác làm.

34. Fall seven times and stand up eight. – Japanese Proverb
Ngã bảy lần đứng lên tám lần.

35. Some people dream of success while others wake up and work. – Unknown
Một số người mơ ước thành công trong khi những người khác thức dậy và làm việc.

36. If you can dream it, you can do it. – Walt Disney
Nếu bạn có thể mơ ước, bạn sẽ làm được.

37. The difference between who you are and who you want to be is what you do. – Unknown
Sự khác biệt giữa bạn là ai và bạn muốn trở thành ai là bạn làm gì.

38. A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks that other throw at him. – David Brinkley
Một người đàn ông thành công là người có thể đặt nền móng vững chắc bằng những viên gạch mà người khác ném vào anh ta.

39. In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. – Bill Cosby
Để thành công, mong muốn thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ thất bại.

40. In order to succeed, we must first believe that we can. – Nikos Kazantzakis
Để thành công, trước tiên chúng ta phải tin rằng chúng ta có thể.

41. Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. – Thomas Edison
Nhiều người thất bại trong cuộc sống là những người đã không nhận ra rằng họ đã đến gần thành công như thế nào khi họ bỏ cuộc.

42. Don’t be distracted by criticism. Remember–the only taste of success some people get is to take a bite out of you. – Zig Ziglar
Đừng bị phân tâm bởi những lời chỉ trích. Hãy nhớ rằng – hương vị thành công duy nhất mà một số người có được là ăn miếng trả miếng với bạn.

43. The secret of success is to do the common thing uncommonly well. – John D. Rockefeller Jr.
Bí quyết thành công là làm tốt việc chung một cách bất thường.

44. You know you are on the road to success if you would do your job, and not be paid for it. – Oprah Winfrey
Bạn biết bạn đang trên con đường thành công nếu bạn làm công việc của mình, và không được trả công cho nó.

45. There is a powerful driving force inside every human being that, once unleashed, can make any vision, dream, or desire a reality. – Anthony Robbins
Có một động lực mạnh mẽ bên trong mỗi con người, một khi được giải phóng, có thể biến bất kỳ tầm nhìn, ước mơ, mong muốn nào thành hiện thực.

46. The secret to success is to know something nobody else knows. – Aristotle Onassis
Bí quyết thành công là biết điều mà không ai khác biết.

47. I never dreamed about success, I worked for it. – Estee Lauder
Tôi đã thất bại trên con đường thành công.

48. I never did anything worth doing by accident, nor did any of my inventions come indirectly through accident, except the phonograph. No, when I have fully decided that a result is worth getting, I go about it, and make trial after trial, until it comes. – Thomas Edison
Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì đáng làm một cách tình cờ, cũng như không có bất kỳ phát minh nào của tôi đến gián tiếp thông qua một cách tình cờ, ngoại trừ máy quay đĩa. Không, khi tôi đã hoàn toàn quyết định rằng một kết quả đáng nhận được, tôi sẽ tiếp tục và thử nghiệm sau thử nghiệm, cho đến khi nó đến.

49. The only place where success comes before work is in the dictionary. – Vidal Sassoon
Nơi duy nhất mà thành công đến trước công việc là từ điển.

50. Keep on going, and the chances are that you will stumble on something, perhaps when you are least expecting it. I never heard of anyone ever stumbling on something sitting down. – Charles F. Kettering
Tiếp tục đi, và khả năng là bạn sẽ vấp phải một cái gì đó, có lẽ là khi bạn ít mong đợi nhất. Tôi chưa bao giờ nghe nói về ai đó đã từng vấp phải cái gì đó khi ngồi xuống.

80 Câu Danh Ngôn Thành Công & Thất Bại Truyền Cảm Hứng

Danh Ngôn Thất Bại Giúp Bạn Thay Đổi

51. Failure isn’t fatal, but failure to change might be. – John Wooden
Thất bại không phải là chết người, nhưng nếu không thay đổi được thì có thể là.

52. Everything you want is on the other side of fear. – Jack Canfield
Mọi thứ bạn muốn đều nằm ở phía bên kia của nỗi sợ hãi.

53. Success is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable. – Coco Chanel
Thành công thường đạt được bởi những người không biết rằng thất bại là không thể tránh khỏi.

54. Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. – Robert F. Kennedy
Chỉ những người dám thất bại lớn mới có thể đạt được thành công lớn.

55. The phoenix must burn to emerge. – Janet Fitch
Phượng hoàng phải bùng cháy để nổi lên.

56. Failure should be our teacher, not our undertaker. Failure is delay, not defeat. It is a temporary detour, not a dead end. Failure is something we can avoid only by saying nothing, doing nothing, and being nothing. – Denis Waitley
Thất bại nên là người thầy của chúng ta, không phải là người thực hiện chúng ta. Thất bại là sự chậm trễ, không phải là thất bại. Đó là một con đường vòng tạm thời, không phải là ngõ cụt. Thất bại là điều mà chúng ta có thể tránh chỉ bằng cách không nói gì, không làm gì và không là gì cả.

57. “Failure should be our teacher, not our undertaker. Failure is delay, not defeat. It is a temporary detour, not a dead end. Failure is something we can avoid only by saying nothing, doing nothing, and being nothing. – Denis Waitley
Thất bại nên là giáo viên của chúng tôi, không phải là người thực hiện của chúng tôi. Thất bại là sự chậm trễ, không phải là thất bại. Đó là một con đường vòng tạm thời, không phải là ngõ cụt. Thất bại là điều mà chúng ta có thể tránh chỉ bằng cách không nói gì, không làm gì và không là gì cả.

58. Most great people have achieved their greatest success just one step beyond their greatest failure. – Napoleon Hill
Hầu hết những người vĩ đại đã đạt được thành công lớn nhất của họ chỉ một bước sau thất bại lớn nhất của họ.

59. When you take risks you learn that there will be times when you succeed and there will be times when you fail, and both are equally important. – Ellen DeGeneres
Khi bạn chấp nhận rủi ro, bạn học được rằng sẽ có lúc thành công và cũng có lúc thất bại, và cả hai đều quan trọng như nhau.

60. What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable? – John Green
Sống sót có ích gì nếu bạn không ít nhất cố gắng làm một điều gì đó đáng chú ý?

61. Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t even try. – Jack Canfield
Đừng lo lắng về những thất bại, hãy lo lắng về những cơ hội bạn bỏ lỡ khi bạn thậm chí không cố gắng.

62. Failure is another stepping stone to greatness. – Oprah Winfrey
Thất bại là một bước đệm khác để dẫn đến sự vĩ đại.

63. Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better. – Samuel Beckett
Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không vấn đề. Thử lại. Thất bại một lần nữa. Thất bại tốt hơn.

64. You always pass failure on your way to success. – Mickey Rooney
Bạn luôn vượt qua thất bại trên con đường đến thành công.

65. Failure is a detour, not a dead-end street. – Zig Ziglar
Thất bại là một con đường vòng, không phải là một con đường cụt.

66. We need to accept that we won’t always make the right decisions, that we’ll screw up royally sometimes—understanding that failure is not the opposite of success, it’s part of success. – Arianna Huffington
Chúng ta cần phải chấp nhận rằng không phải lúc nào chúng ta cũng đưa ra quyết định đúng, đôi khi chúng ta sẽ làm rối tinh thần hoàng gia — hiểu rằng thất bại không đối lập với thành công, đó là một phần của thành công.

67. Mistakes are the portals of discovery. – James Joyce
Sai lầm là cánh cổng của sự khám phá.

68. Failure is the condiment that gives success its flavor. – Truman Capote
Thất bại là gia vị tạo nên hương vị của thành công.

69. A person who never made a mistake never tried anything new. – Albert Einstein
Một người không bao giờ mắc lỗi không bao giờ thử bất cứ điều gì mới.

70. Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. – Winston S. Churchill
Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: đó là sự can đảm để tiếp tục điều đó.

71. There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure. – Paulo Coelho, The Alchemist
Chỉ có một điều khiến ước mơ không thể đạt được: nỗi sợ thất bại.

72. I can’t give you a sure-fire formula for success, but I can give you a formula for failure: try to please everybody all the time. – Herbert Bayard Swope
Tôi không thể cung cấp cho bạn một công thức chắc chắn để thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức để thất bại: cố gắng làm hài lòng mọi người mọi lúc.

73. Failure is the condiment that gives success its flavor. – Truman Capote
Thất bại là gia vị tạo nên hương vị của thành công.

74. Have no fear of perfection – you’ll never reach it. – Salvador Dali
Đừng sợ sự hoàn hảo – bạn sẽ không bao giờ đạt được nó.

75. Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. – Winston S. Churchill
Thành công là vấp ngã từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết.

76. You may encounter many defeats, but you must not be defeated. In fact, it may be necessary to encounter the defeats, so you can know who you are, what you can rise from, how you can still come out of it. – Maya Angelou
Bạn có thể gặp nhiều thất bại, nhưng bạn không được đánh bại. Thực tế, có lẽ phải gặp những thất bại mới biết mình là ai, có thể vươn lên từ điều gì, vẫn có thể đi ra từ đâu.

77. My fault, my failure, is not in the passions I have, but in my lack of control of them. – Jack Kerouac
Lỗi của tôi, thất bại của tôi, không phải ở những đam mê mà tôi có, mà là do tôi thiếu kiểm soát chúng.

78. It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed. – Theodore Roosevelt
Thật khó để thất bại, nhưng còn tệ hơn nếu bạn không bao giờ cố gắng để thành công.

79. All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. – Samuel Beckett, Worstward Ho
Tất cả đều cũ. Không có gì khác bao giờ hết. Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không vấn đề. Thử lại. Thất bại một lần nữa. Thất bại tốt hơn.

80. A thinker sees his own actions as experiments and questions–as attempts to find out something. Success and failure are for him answers above all. – Friedrich Nietzsche
Một nhà tư tưởng coi hành động của chính mình như những thử nghiệm và câu hỏi – như những nỗ lực để tìm ra điều gì đó. Thành công và thất bại là câu trả lời cho anh ấy trên tất cả.

Ở trên là nhiều câu danh ngôn thành công và thất bài được sưu tầm, hi vọng giúp bạn có thêm năng lượng tươi mới hơn trong cuộc sống, tích cực phấn đấu tiến về phía trước dù có thất bại hay thành công. Đừng quên, mỗi ngày có nhiều danh ngôn hay được sưu tầm, các bạn nhớ theo dõi nhé.

DMCA.com Protection Status
Từ Khoá

#buttons=(Chấp nhận !) #days=(20)

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu thêm
Accept !